18" Diamond Foil Holographic Snowflake Sparkles Red #39074 - Each (Unpkgd.)

18" Diamond Foil Holographic Snowflake Sparkles Red #39074 - Each (Unpkgd.)