16" Donut Rose Qualatex Plain Latex Donut #37692 - Pack of 25

16" Donut Rose Qualatex Plain Latex Donut #37692 - Pack of 25