06" Blossom Mandarin Orange Qualatex Plain Latex Blossom #37683 - Pack of 50

06" Blossom Mandarin Orange Qualatex Plain Latex Blossom #37683 - Pack of 50